donderdag 23 mei 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

Samen toekomstmuziek maken #blog

Samen toekomstmuziek maken #blog

Muziekinstrumenten als metafoor voor de verschillende rollen die je in een team kunt spelen? Je moet het maar verzinnen! Richard de Hoop, keynote op ons recente Takii Europe personeelsevent heeft de teamrollen van Belbin bewerkt tot instrumenten. Richard gebruikt dit in zijn swingende verhaal over succesvolle teams.

Op basis van competenties leert iedereen een set instrumenten bespelen. In een goed orkest (team) zijn al deze instrumenten (rollen) vertegenwoordigd. Individuele instrumenten klinken allemaal anders, maar samen is het mogelijk om harmonieus muziek te maken. Goede samenwerking betekend optimaal gebruikmaken van elkaars talenten en sterke punten. Dan kan iedereen zich zowel persoonlijk en als team ontwikkelen en tot grootse prestaties komen.

Welk instrument speel jij? Er is een gedisciplineerde bas of enthousiaste trompet. Een goed oplettende hoorn, de gedreven trom, de gevoelige viool en de creatieve gitaar. Maar ook de praktisch ingestelde piano of kritische harp. Welk instrument je in een team bespeeld, hangt ook af van de andere muziekinstrumenten die al aanwezig zijn.

Zelf bespeel ik regelmatig trompet: met een extraverte opstelling, gericht op de omgang met mensen. In teamverband kan een trompet motiveren en ideeën ontwikkelen. Blaas je te hard op de trompet, worden er te veel dingen tegelijk gedaan of worden teamleden verbaal overspeeld. Net als iedereen, Ik blijk multi-muzikaal te zijn (al kan ik geen noot lezen 😉). Want naast trompet, speel ik ook regelmatig piano, viool of gitaar – afhankelijk van het team waarin ik zit.

Er zijn veel theorieën en modellen over teamrollen, vaak met een vergelijkbare theorie. Door dit te vertalen naar muziekinstrumenten wordt het toegankelijk en begrijpelijk voor velen. Er zijn nog genoeg vragen te beantwoorden: Hebben we alle verschillende instrumenten in het team? Luisteren we goed genoeg naar elkaar? En hoe laten we onze instrumenten zo samenklinken dat we, afhankelijk van de situatie, een mooie klassieke symfonie kunnen spelen of experimenteel kunnen jammen?

´Niemand is perfect, maar een team kan dat wel zijn!´

Quote: Meredith Belbin

Harm Custers - Head of Marketing EMEA Takii Europe

beeld: Quotefancy

--

Creating future music together

Musical instruments as a metaphor for the various roles you can play in a team? You just have to make it up! Richard de Hoop, keynote at our recent Takii Europe staff event has adapted Belbin‘s team roles into instruments. Richard uses this in his swinging tale of successful teams.

Based on competencies, everyone learns to play a set of instruments. In a good orchestra (team), all of these instruments (roles) are represented. Individual instruments all sound different, but together it is possible to make music harmoniously. Good cooperation means making optimal use of each other's talents and strengths. Then everyone can develop both personally and as a team and achieve great performances.

What instrument do you play? There is a disciplined bass or enthusiastic trumpet. A perceptive horn, the passionate drum, the sensitive violin and the creative guitar. But also the practical piano or critical harp. Which instrument you play in a team also depends on the other musical instruments already present.

I myself play the trumpet regularly: with an extroverted attitude, focused on dealing with people. In team settings, a trumpet can motivate and develop ideas. Blow the trumpet too loudly, too many things get done at once or team members are verbally outplayed. Like everyone else, I appear to be multi-musical (although I can't read a note 😉). Because in addition to trumpet, I also regularly play piano, violin or guitar - depending on the team I'm on.

There are many theories and models about team roles, often with a similar theory. Translating this into musical instruments makes it accessible and understandable to many. There are still plenty of questions to answer: Do we have all the different instruments on the team? Are we listening well enough to each other? And how do we make our instruments sound together in such a way that we, depending on the situation, can play a beautiful classical symphony or experimental jamming?

Nobody is perfect, but a team can be!

Quote: Meredith Belbin

Harm Custers - Head of Marketing EMEA Takii Europe

 

Bron: www.Floranews.com
22-12-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Floranews tussen


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS