dinsdag 23 juli 2024
FN TOP add FN TOP logo

Energiegebruik en CO2-emissie glastuinbouw in 2022 sterk afgenomen

Energiegebruik en CO2-emissie glastuinbouw in 2022 sterk afgenomen

Het energiegebruik en de CO2-emissie in de glastuinbouw is in 2022 sterk afgenomen als gevolg van de hoge energieprijzen en de acties van glastuinbouwbedrijven om energiekosten te beheersen.Het energiegebruik van de sector daalde met 27 procent en ook de CO2-emissie nam met 25 procent fors af. Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat de daling van de totale CO2-emissie van glastuinbouw in 2022 op sectorniveau vooral kwam door een lager energiegebruik per vierkante meter.

Energiegebruik glastuinbouw sterk afgenomen
Glastuinbouwbedrijven hebben in 2022 op de hoge energieprijzen gereageerd met verdere energiebesparing, aanpassing van teelt- en productiestrategie, het optimaal benutten van flexibiliteit in energiebronnen en actief handelen op energiemarkten. Hierdoor daalde het energiegebruik van de glastuinbouw op sectorniveau in 2022 naar gemiddeld 0,8 GJ/m2 (-29 procent) en kwam het totaal energiegebruik uit op ruim 85 PJ (-27 procent). Er werd geïnvesteerd in energiebesparing (o.a. LED-licht en energieschermen). En doordat elektriciteitsprijzen in 2022 vaak nog hoger lagen dan aardgasprijzen hebben glastuinbouwbedrijven met wkk voor een deel gebruik kunnen maken van deze gemiddeld gunstige sparkspread door geproduceerde elektriciteit te verkopen. Opgemerkt moet worden dat verschuiven en extensiveren van de teelt, evenals afschalen van productie een negatief effect konden geven op de productie en het bedrijfsresultaat. De impact van hoge energieprijzen was het meest ingrijpend voor bedrijven met energie-intensieve teelten (met belichting) en bedrijven zonder energieprijsposities die voor de stijgingen vanaf medio 2021 waren vastgelegd.

CO2-emissie fors gedaald
In 2022 nam totale CO2-emissie van de glastuinbouw met een kwart af naar 4,9 Mton, een daling van bijna 1,7 Mton ten opzichte van 2021. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een lager energiegebruik per m2. Ook kwam op sectorniveau de CO2-emissie lager uit door de afname van de verkoop van elektriciteit met aardgas-wkk. Hiertegenover hadden het grotere areaal in de Landbouwtelling, de afname van de inkoop van elektriciteit, de daling van het gebruik van duurzame energie en minder inkoop van niet-duurzame warmte van derden een verhogende invloed. In 1990 was de totale CO2-emissie van de glastuinbouw bijna 29% hoger in vergelijking met 2022. De CO2-emissie van de teelt per m2 na temperatuurcorrectie nam sterker af dan de totale CO2-emissie en kwam in 2022 uit op 31,5 kg/m2, een daling van 30% ten opzichte van 2021. Omdat deze indicator geen invloed ondervindt van buitentemperatuur, sectorareaal en elektriciteitsverkoop komt het lagere energiegebruik in 2022 hierin sterker naar voren.

Gebruik duurzame energie voor het eerst gedaald, aandeel duurzaam wel gestegen
Het gebruik van duurzame energie nam in 2022 voor het eerst af. Met 12,9 PJ lag het gebruik van duurzame energie 8% onder het niveau van 2021, maar nog wel boven dat van 2020. Doordat het totaal energiegebruik sterker daalde dan het gebruik van duurzame energie afnam, steeg het aandeel van 12 procent naar 15 procent. Dit kwam enerzijds door het selectieve energiegebruik en de hogere productiekosten van duurzame energie als gevolg van de hoge energieprijzen. Anderzijds werd vaker dan in eerdere jaren warmte met aardgas-wkk geproduceerd, als dit financieel aantrekkelijker was. Wkk-warmte verdrong hiermee duurzame warmte. Dat de krimp van de inzet van duurzame energie kleiner was dan de daling van het totaal energiegebruik kwam ook doordat vooral duurzame warmte als basislast-vermogen wordt ingezet en energiebesparing en extensivering eerst effect heeft op de inzet van piek- en middenlast-vermogen. Eigen opwekking en inkoop van aardwarmte en biobrandstoffen bleven net als de laatste jaren de belangrijkste duurzame energiebronnen.

Energiemonitor van de Nederlandse Glastuinbouw biedt inzicht
De energietransitie van de glastuinbouw die moet leiden tot reductie van de CO2-emissie is complex en is voor de glastuinbouwsector, de overheid en hun partners bij de energietransitie een grote uitdaging. De Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw levert daarvoor nuttige inzichten.

bron: WUR


Redactie Floranews | 21-11-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Plantarium2024


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS