dinsdag 23 juli 2024
FN TOP logo FN TOP add

Magische ASML & tuinbouw #blog

Magische ASML & tuinbouw #blog

Ik was uitgenodigd voor een bezoek aan ASML, het toonaangevende technologiebedrijf waar velen van ons misschien nog nooit van gehoord hebben. Het hele bezoek kan worden samengevat in één woord: magisch!

Ze ontwikkelen en bouwen 's werelds meest gecompliceerde machines (ze beweren 1000 keer complexer zijn dan de Space Shuttle!), die patronen printen op de silicium laag van microchips. Zonder ASML zou de huidige wereldwijde massaproductie van chips niet mogelijk zijn. Zonder chips kunnen we tegenwoordig bijna niets meer; ze vormen het brein van alle elektronische apparaten die we gebruiken.

ASML opereert op het kleinste nano- of zelfs pico-niveau, maar hun cijfers zijn enorm. 20.000 mensen werken op hun hoofdkantoor in Europa's top tech hub, (Brainport Eindhoven). Wereldwijd hebben ze 40.000 werknemers, met 145 nationaliteiten. Hun omzet in 2022 was €22 miljard (14% groei), met een nettowinst van €5,6 miljard (25% van de omzet). Over 10 jaar verwachten ze te verdubbelen in omzet.

Ik vond mooie overeenkomsten tussen ASML, Takii (veredelingsbedrijf) en onze hightech tuinbouw. Onze missie is vergelijkbaar: bijdragen aan een betere wereld. Ons werk is relatief onbekend bij consumenten, terwijl het belang voor de maatschappij enorm is. De R&D-uitgaven zijn enorm: bij ASML 15% van de jaaromzet, bij veredelingsbedrijven tussen de 15 en 30%. En in beide sectoren zijn goede technische mensen schaars. Werving is moeilijk. Nieuwe werknemers komen van over de hele wereld, worden gekoesterd en grotendeels intern opgeleid en getraind.

Tijdens het bezoek realiseerde ik me hoe weinig ik eigenlijk weet over de technologie achter veel applicaties. Het menselijk brein is te beperkt om dit allemaal te begrijpen. Gelukkig zijn er slimme technici - met een hoge mate van specialisatie. De machines van ASML werken perfect, zijn ongeëvenaard en lijken niet na te maken. Dit succes heeft iets magisch. Er is niemand die precies weet hoe de machine als geheel werkt. Het is de som van duizenden aaneengeschakelde onderdelen Het menselijk kapitaal blijkt dus van onschatbare waarde: de enorme expertise en het vermogen om als team samen te werken. Ook hier zie ik weer de overeenkomsten met onze hightech gewasverbetering.

Dit alles wordt weerspiegeld in ASML's kernwaarden: uitdagen, samenwerken en zorg dragen. Met een continue zoektocht naar lange termijn waarde creatie - en de overtuiging dat het wél kan of beter kan - en het werk dus nooit klaar is. Hoe toepasselijk is dit op onze magische tuinbouw en de grote uitdagingen die ook wij aangaan?

Harm Custers – Head of Marketing Takii Europe B.V.

Ps: Ontdek het geheim van ASML in deze documentaire van VPRO Tegenlicht.

____________________________________________________________________

Magical ASML & horticulture

I was invited to visit ASML, the leading technology company that many of us have never heard of. The entire visit can be summarized in one word: magical!
They develop and build world's most complicated machines (they claim to be 1000 times more complex than the Space Shuttle!), which print the patterns on the silicon layer of microchips. Without ASML, today's global mass production of chips would not be possible. Without chips, we can almost do nothing nowadays; they are at the brain of all electronic devices we use.

ASML operates at the smallest nano, or even pico level - yet their numbers are enormous. 20.000 people work at their headquarters in Europe's top tech hub (Brainport Eindhoven). Worldwide, they have 40,000 employees, with 145 nationalities. Their sales in 2022 were €22 billion (14% growth), with a net profit of €5.6 billion (25% of sales). In 10 years, they expect to double in turnover.

I found quite some similarities between ASML, Takii (breeding company) and our high-tech horticulture. Our mission is similar: to contribute to a better world. Our work is relatively unknown to consumers, while its importance to society is enormous. The R&D spendings are huge: at ASML 15% of annual sales, at breeding companies between 15 and 30%. And in both sectors, good technical people are scarce. Recruitment is difficult. New employees come from all over the world, are nurtured and are largely educated and trained internally.
During the visit, I realized how little I really know about the technology behind many applications. The human brain is too limited to understand this all. Fortunately, there are smart engineers - with a high degree of specialization. ASML's machines work perfectly, are unequaled and seem impossible to imitate. There is something magical about this success. There is no one who knows exactly how the machine as a whole works. It is the sum of thousands of interconnected parts. The human capital thus proves invaluable: the enormous expertise and the ability to work together, as a team. Again, I see the similarities to our high-tech crop improvement business.

All this is reflected in ASML's core values: challenge, collaborate and care. With a continuous quest for long term value creation - and the conviction that things can be done or done better - and thus the work is never finished. How applicable is this to our magical horticulture and the great challenges we too face?

Harm Custers – Head of Marketing Takii Europe B.V.

Note: Discover the secret of ASML in this documentary produced by Dutch national broadcaster VPRO. 


Redactie Floranews | 18-09-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS