dinsdag 23 juli 2024
FN TOP logo FN TOP add

Ga wild tuinieren! #blog

Ga wild tuinieren! #blog

Wilde tuinen zijn een bron van schoonheid én biodiversiteit. Een duidelijke conclusie van Fergus Garrett, een Engelse plantenman en drijvende kracht achter een van 's werelds culttuinen: Great Dixter in Zuid-Engeland. Tijdens de recente Fleuroselect conventie in het Verenigd Koninkrijk inspireerde hij ons met zijn krachtige verhaal.

Een tuin laat je de aarde onder onze voeten voelen en brengt je in contact met moeder natuur. Een wilde tuin brengt dit gevoel naar een hoger, dieper en spiritueler niveau. Niet alleen door het tapijt van bloemen en kleuren, maar ook als bron van een rijker leven.

Fergus Garett heeft de gecultiveerde tuinen van Great Dixter geleidelijk omgevormd tot meer natuurlijke, wilde tuinen. Tegenwoordig een paradijs voor tuiniers, ecologen en natuurkenners uit de hele wereld. De lange grassen, oude muren en continu veranderende bloemenborders bieden een extreem rijke omgeving voor fauna en flora.

Het recente biodiversiteitsonderzoek op Great Dixter toonde aan hoe buitengewoon rijk de tuinen en het landgoed zijn aan wilde dieren. De resultaten waren verbluffend, en niet alleen in de bossen, weiden en vijvers. Verrassend genoeg waren de siertuinen het rijkst van allemaal! Ze tuinierden niet specifiek voor biodiversiteit - het is er gewoon, als bijproduct. Wat er op dit kleine stukje zoal werd gevonden: een uitzonderlijke verzameling vogels, 40% van alle bijensoorten in het VK, zeldzame en schaarse vlinders en motten, nieuwe soorten spinnen, enz.

Dit geeft hoop en inspiratie! De technieken die in Great Dixter zijn gebruikt, zijn niet moeilijk en kunnen in elke tuin of groene ruimte worden toegepast. Gewoon de berm, grasland of borders ongehinderd hun gang laten gaan. De natuur doet grotendeels zelf haar werk, met een rijke biodiversiteit als gevolg. Indien gewenst, zijn er ook er speciale bloemsoorten of zaadmengsels beschikbaar – welke nog meer biodiversiteit geven.

Fergus zijn ervaring moedigt ons aan om hier nog meer mee te gaan doen; in onze eigen omgeving en met onze fantastische bloemenproducten. Doe je mee?

Harm Custers – Head of Marketing Takii Europe B.V.

_________________________________________________________________________


Going wild gardening!

Wild gardens are a source of beauty AND biodiversity. A clear conclusion from Fergus Garrett, an English plantsman and driving force behind one of the world's cult gardens: Great Dixter in southern England. During the recent Fleuroselect convention in the United Kingdom, he inspired us with his powerful story.

A garden lets you feel the earth beneath our feet and puts you in touch with Mother Nature. A wild garden takes this feeling to a higher, deeper and more spiritual level. Not only through the carpet of flowers and colors, but also as a source of a richer life.

Fergus Garett gradually transformed the cultivated gardens of Great Dixter into more natural, wild gardens. Today a paradise for gardeners, ecologists and naturalists from around the world. The long grasses, ancient walls and constantly changing flower borders provide an extremely rich environment for fauna and flora.

The recent biodiversity survey at Great Dixter showed how extraordinarily rich the gardens and estate are in wildlife. The results were astounding, and not just in the woods, meadows and ponds. Surprisingly, the ornamental gardens were the richest of all! They weren't gardening specifically for biodiversity - it's just there, as a byproduct. What was found on this small patch: an exceptional collection of birds, 40% of all bee species in the UK, rare and scarce butterflies and moths, new species of spiders, etc.

This gives hope and inspiration! The techniques used in Great Dixter are not difficult and can be applied in any garden or green space. Just let the roadside, grassland or borders do their thing unhindered. Nature largely does its own work, resulting in rich biodiversity. If desired, special flower varieties or special seed mixes are also available - providing even more biodiversity.

Fergus' experience encourages us to do even more with this, in our own environment and with our fantastic flower products. Will you join us?

Harm Custers – Head of Marketing Takii Europe B.V.

Bron: www.Floranews.com
Redactie Floranews | 13-07-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS