zondag 26 maart 2023
Beurs agenda sierteelt Nima Sierteelt Marketing Event topbanner

Women farmers forward! #blog

Women farmers forward! #blog

(English see below) Onderzoek toont aan dat vrouwen een essentiële rol spelen in onze wereldwijde voedselvoorziening, als ’smallholder farmers’. Tegelijkertijd hebben ze vaak weinig beslissingsbevoegdheid en beperkt toegang tot middelen én kennis. Dat is mijn ‘take-away’ naar aanleiding van het seminar ‘Women Farmers Forward’, georganiseerd door East-West Seed, ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan.

10 inspirerende, internationale sprekers lieten hun ervaringen en visie hierover horen. Het bewustzijn over het belang van vrouwen in de tuinbouw is er, en begint steeds verder door te dringen. En nu verder: hoe krijgen we de gewenste duurzame verandering en transformatie, zodat vrouwen meer zeggenschap krijgen en onafhankelijker kunnen worden? Hoe verbeteren we de toegang tot de nodige middelen én kennis?

Het blijkt dat het ontwikkelen van lokale rolmodellen belangrijk is in verbetering; goed voorbeeld doet volgen! Met vrouwen, die zich soms ontworstelen uit hun (onderdrukkende) cultuur en (tegen alles in) geweldige resultaten boeken als zelfstandig teler en ondernemer. Om vervolgens zich te ontwikkelen tot lead-farmer - als voorbeeld en vraagbaak voor vele andere vrouwen in hun omgeving. Deze voorvechters verdienen alle eer en ondersteuning. Gelukkig wordt hier ook vol op ingezet door diverse organisaties met projecten in diverse landen.

En zo wordt de genderongelijkheid verbeterd: meer gelijkheid voor vrouwen door betere toegang tot middelen en kennis. Een meer gelijke situatie draagt bij aan verdere ontwikkeling en groei voor de lokale telers, als ook voor de toeleverende bedrijven. Bovendien wordt ook nog eens bijgedragen aan fundamentele SDGs, zoals bestrijding van honger en armoede. Kortom: een driedubbele ‘win’ door deze ‘women farmers forward’.

Harm Custers - Head of Marketing EMEA bij Takii Europe

________________________________________________________________________

Women farmers forward!

Research shows that women play an essential role in our global food supply, as ’smallholder farmers’. At the same time, they often have little decision-making power and limited access to resources and knowledge. That is the 'take-away' from the seminar ‘Women Farmers Forward', organized by East-West Seed, on the occasion of their 40th anniversary.

10 inspiring, international speakers shared their experiences and vision. Awareness about the importance of women in horticulture is there, and it is starting to spread. And now further: how do we achieve the desired sustainable change and transformation, so that women have more control and can become more independent? How do we improve access to the necessary resources and knowledge?

It turns out that developing local role models is important in improvement; a good example tends to be followed! Women, who sometimes break free from their (oppressive) culture and (against all odds) achieve great results as independent growers and entrepreneurs. To further develop into a lead farmer - an example and source of information for many other women in their environment. These protagonists deserve all the credit and support. Fortunately, this is also fully deployed by various organizations with projects in various countries.

And thus gender inequality is improved: more equality for women through better access to resources and knowledge. A more equal situation contributes to further development and growth for the local growers, as well as for the supply companies. In addition, it also contributes to some fundamental SDGs, such as ‘zero hunger’ and ‘no poverty. In short: a triple win by putting 'women farmers forward'.

Harm Custers - Head of Marketing EMEA bij Takii Europe

Bron: www.Floranews.com
07-11-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Floranews tussen


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS