zondag 2 oktober 2022
FN TOP add FN TOP logo

Glastuinbouw gebruikt bijna volledig biologische bestrijding

Glastuinbouw gebruikt bijna volledig biologische bestrijding

Van de totale teeltoppervlakte van negen gewassen werd in 2020 op 95 procent biologische bestrijding toegepast. Dat is een toename ten opzichte van 2016 toen het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog om 92 procent van het areaal ging. In in 2012 was dit nog 78 procent. Bij het toepassen van biologische bestrijding worden plaaginsecten met andere insecten zoals sluipwespen of roofmijten bestreden en niet met chemische bestrijdingsmiddelen.

Bij de glasteelt van komkommers, paprika’s en tomaten werden in 2020 op het volledige teeltareaal biologische bestrijders ingezet voor de bestrijding van plaaginsecten en spintmijten. Voor deze drie voedingsgewassen was het gebruik van biologische bestrijders ook in 2012 al 96 procent van het tomatenareaal en 90 procent van het areaal komkommers en paprika’s.

Sierteeltgewassen als rozen, gerbera’s en chrysanten zaten in 2020 op een aandeel biologische bestrijding van meer dan 90 procent van het areaal. Alleen potplanten—voor de bloei of voor het blad—blijven achter met respectievelijk 75 en 81 procent. Een enorme toename van biologische bestrijding zien we in de glasteelt van aardbeien. Deze steeg van 58 procent in 2016, tot 98 procent in 2020, meldt het CBS.

 

Steeds hogere aantallen biologische bestrijders ingezet

Voor de bestrijding van plagen in de glastuinbouw worden vier hoofdgroepen biologische bestrijders gebruikt. In 2020 werden ongeveer 52 miljard roofmijten en –tripsen ingezet, bijna vijf keer zoveel als in 2016. Het aantal ingezette sluipwespen en galmuggen telt op tot 2,4 miljard, ruim twee keer zoveel als in 2016. De aantallen roofwantsen, gaas- en zweefvliegen en roofkevers zijn met 0,2 miljard aanzienlijk lager, maar wel ruim twee keer zo veel als in 2016. De vierde groep biologische bestrijders zijn aaltjes: deze worden in de glastuinbouw in hoge aantallen gebruikt, maar hiervan zijn alleen aantallen over 2020 beschikbaar (5 202 miljard).

Toename teeltoppervlak met inzet roofmijten en rooftripsen

Voor de negen onderzochte gewassen samen nam het gebruik van roofmijten en rooftripsen licht toe, van 66 procent van het areaal in 2016 tot 69 procent in 2020. De inzet van deze biologische bestrijders groeide vooral bij de teelt van aardbeien onder glas (98 procent van het areaal, tegen 54 procent in 2016), en bij gerbera’s (98 procent, tegen 68 procent). In de tomatenteelt spelen roofmijten een minder belangrijke rol. Daar zijn sluipwespen belangrijker als biologische bestrijders.

Sterkste toename inzet sluipwespen in rozenteelt

Sluipwespen en galmuggen werden in 2020 ingezet op 74 procent van het totale areaal van de negen gewassen in de glastuinbouw. In 2016 was dit nog 67 procent. Deze biologische bestrijders wordt veel gebruikt bij de teelt van paprika’s (98 procent van het areaal), tomaten (95 procent) en gerbera’s (94 procent). De grootste toename in het gebruik vond plaats in de rozenteelt: van 52 procent van het areaal in 2016, naar 82 procent in 2020. Bij beide soorten potplanten (bloei en blad) is de inzet minder dan 40 procent van het teeltoppervlak.

Meer roofwantsen, vliegen en kevers ingezet 

De inzet van roofwantsen, gaas- en zweefvliegen en roofkevers in de glastuinbouw nam toe van 54 procent van het areaal in 2016 naar 61 procent in 2020. In de paprikateelt wordt voor 98 procent van het areaal deze groep insecten ingezet voor bestrijding van plagen, gevolgd door de tomatenteelt met 93 procent. De toepassing van deze biologische bestrijders nam fors toe in de glasteelt van rozen, van 25 procent in 2016 naar 56 procent in 2020. Ook bij de andere gewassen, behalve chrysanten, is sprake van een toename. In de komkommerteelt wordt weinig gebruik gemaakt van deze groep biologische bestrijders (8 procent van het areaal), daar worden vooral roofmijten ingezet.


Redactie Floranews | 20-07-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS