donderdag 11 augustus 2022
2208 NIMA Sierteelt Marketing Event FN TOP add

Verbinding #blog

Verbinding #blog

English: see below

Weer een geweldige ervaring rijker, het werven van onze eerste collega in Kenia, als Account & Trial Manager Vegetables voor Oost-Afrika.

Door de strengere coronamaatregelen kon ik helaas niet naar Nairobi afreizen, maar was digitaal verbonden om deel te nemen aan deze gesprekken. Met in Kenia aanwezig onze Afrikaanse collega, het recruitmentbureau én uiteraard de zes geselecteerde kandidaten.

Werving in Kenia was nieuw voor mij, dus in eerste instantie stelde ik me vooral luisterend op. Maar al snel was ik volledig betrokken in de soms diepgaande gesprekken. Van een cultuurverschil was weinig te merken, sterker nog: de gestelde vragen waren soms nog directer dan wat ik in Nederland gewend ben. En de antwoorden vaak verassend doordacht en ontluikend. De kwaliteit van de kandidaten was erg hoog: hun professionaliteit, houding en motivatie. We konden hierdoor tijdens de interviews echt de diepte in.

Wat me het meeste is bijgebleven zijn de gesprekken met de twee (overgebleven) kandidaten. Het doorvragen bij de meest ervaren kandidaat: waarom hij op deze functie had gesolliciteerd (vanuit zijn huidige positie). Uiteindelijk bleek dat beloftes bij zijn huidige werkgever onvoldoende werden nagekomen. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is om als organisatie, te doen wat je belooft! Deze kandidaat had dus een match en verbinding met onze waarden betrouwbaarheid én kwaliteit-gedreven. .

De andere kandidaat (met veel groeipotentie) ging zelf in op de verbetering van de positie van vrouwen in de land- en tuinbouw. In het gesprek vertelde ze hoe steeds meer vrouwen hun rol opeisen en gesteund worden in het modelleren van hun werktoekomst. Voor deze kandidaat was er verbinding met Takii’s andere kernwaarden respect en innovatie.

Bijzonder hoe je zo snel zo goed in verbinding kan zijn met anderen. Door een goed gesprek, ongeacht de afstand. Resulterend in een geweldige energie die je daarbij ervaart, waarbij je elkaar gezien en gewaardeerd voelt. Ik kijk er naar uit om met één van deze twee kandidaten verder te gaan. En kan haast niet wachten om elkaar ook ‘live’ te ontmoeten, wat een extra dimensie toevoegt aan verbondenheid.

Bij deze wens ik iedereen fijne feestdagen en een mooi 2022 – vol met verbinding!

Harm Custers - Head of Marketing EMEA Takii

_______________________________________________________________________

Connection

Another great experience, recruiting our first colleague in Kenya; an Account & Trial Manager Vegetables for East Africa.

Due to corona restrictions I was unable to travel to Nairobi, but was digitally connected to participate in these conversations. With local presence our African colleague, the recruitment agency and of course the six pre-selected candidates.

Recruitment in Africa was new to me, so in the beginning I mostly listened. But soon I became fully involved in the conversations. There was little noticeable cultural difference. In fact, the questions were sometimes even more direct than I am used to in the Netherlands. And the answers were often surprisingly thoughtful. The quality of the candidates was very high: their level of professionalism, attitude and motivation. This allowed us to really go in-depth during the interviews.

What I remember most are the conversations with the two (remaining) candidates. We asked the most experienced candidate why he applied for this position (leaving his good current job). In the end, it turned out that promises from his current employer were insufficiently fulfilled. It shows once again how important it is as an organization to do what you promise! This candidate had therefore a match and connection with our corporate values ‘reliability’ and ‘quality-driven.’

The other candidate (with growth potential) herself discussed the improvement of the position of women in agriculture and horticulture in Kenya. In the conversation she told how more and more women are claiming their role and are being supported in creatively shaping their work future. For this candidate, there is a connection with Takii’s other core values ‘respect’ and ‘innovative’.

Wow! It is remarkable how strongly you can connect with others so quickly. Through a good conversation, regardless of the distance. Resulting in a great energy that you experience - feeling seen and appreciated by each other! I look forward to continuing with either of these two candidates. And can't wait to meet each other 'live', which adds an extra dimension to connection.

I wish everyone happy holidays and a beautiful 2022 – full of connection!
 

Harm Custers - Head of Marketing EMEA Takii

 


23-12-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2207Flamingovacature


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS