zondag 25 juli 2021
2105 Palletcentrale FN TOP add

Het platformspel spelen #blog

Het platformspel spelen #blog

Inmiddels zijn er meer dan 30.000 soorten landbouwproducten in dit spel opgenomen.

De COVID-19 pandemie heeft bepaalde marktontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht en nieuwe kansen gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is de snelgroeiende trend dat consumenten graag vers kopen, direct van de boer. Goed voor de boeren, maar wel met enkele uitdagingen op het gebied van schaal en distributie. Behalve als je gebruik maakt van de ongelofelijke kracht van de huidige digitale platforms. Dan wordt het marktpotentieel plotseling gigantisch; boeren kunnen opschalen en directe consumentenverkoop kan ineens een heel interessant businessmodel worden.

Alibaba, China's (en waarschijnlijk 's werelds) grootste online handelsbedrijf, helpt lokale boeren om hun (overschotten aan) producten 'slim' direct aan consumenten te verkopen. Een kans voor veel boeren en telers om te herstellen van de situatie veroorzaakt door COVID-19, die het moeilijk maakt voor verse producten om restaurants, markten en consumenten te bereiken. Alibaba heeft een enorme promotiecampagne voor landbouwproducten op touw gezet en hun digitale technologieën en platforms opengesteld om ervaringen rond landbouwproducten te creëren.

Er is een interactief spel 'fantastic farm' uitgebracht, om interesse en groei voor de landbouwsector te creëren. Inmiddels zijn meer dan 30.000 soorten landbouwproducten in dit spel onder de aandacht gebracht. Het wordt miljarden keren gespeeld en heeft sterk bijgedragen tot een verkoopstijging van landbouwproducten. Alibaba steunt miljoenen lokale boeren door hun merken te ontwikkelen, voedselverhalen over de oorsprong te vertellen en hun inkomen te verbeteren.

Het model wordt steeds meer overgenomen door wereldmerken en voedselproducenten buiten China. Het heeft de belangstelling van verschillende spelers in landen als Thailand, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Spanje en Rusland, waar soortgelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Een platformbedrijf vergemakkelijkt waarde-uitwisselingen tussen twee of meer groepen die van elkaar afhankelijk zijn, meestal consumenten en producenten. Als u nog niet overtuigd bent van de kracht van platformen met hun gigantische schaal, let er dan op dat vandaag zeven van de tien meest waardevolle wereldwijde bedrijven gebaseerd zijn op een platform business model: Alibaba, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft en Tencent.

Ik kijk ernaar uit om meer te horen over dergelijke platforminitiatieven in onze eigen sector. Dergelijke directe consumenteninteractie zal het proces van consumentgerichtheid, dat in de tuinbouw altijd een uitdaging is geweest (met een lange, traditionele toeleveringsketen), sterk ondersteunen. En het komt nu ineens binnen handbereik!

Harm Custers - Hoofd Marketing bij Takii Europe B.V.

__________________________________________________________________________ 
 

Playing the platform game

 
Meanwhile, over 30.000 types of agricultural produce have been spotlighted in this game.

The COVID-19 pandemic has speeded up certain market developments and created new opportunities. An example of this is the fast-growing trend that consumers like to buy fresh, directly from the farmer. Good for farmers, yet with some challenges in scale and distribution. Except when you utilize the incredible power of today’s digital platforms. Suddenly the market potential becomes gigantic; farmers can scale-out and direct consumer sales can become an interesting business model.

Alibaba, China’s (and probably the world’s) largest online commerce company, helps out local farmers to ‘smart’ sell their (surplus) products directly to consumers. An opportunity for many farmers and growers to recover from the situation caused by COVID-19, which makes it difficult for fresh produce to reach restaurants, markets and consumers. Alibaba gave a huge promotional push for agricultural produce and opened up their digital technologies and platforms to create experiences around farmed goods.

An interactive game ‘fantastic farm’ has been released, to gain interest in and growth for the agriculture sector. Meanwhile, over 30.000 types of agricultural produce have been spotlighted in this game. It is played billions of times and has strongly contributed to a sales increase of agricultural produce. Alibaba supports millions of local farmers, by developing their brands, telling food stories at the origin and improving their income.

This model has been increasingly adopted by global brands and food producers outside of China. It has the interest of various players in countries like Thailand, South Korea, New-Zealand, Spain and Russia, where similar developments took place.

A platform business facilitates value exchanges between two or more interdependent groups, usually consumers and producers. If you are not yet convinced of the power of platforms with their gigantic scale, please note that today seven of the ten most valuable global companies are based on a platform business model: Alibaba, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft and Tencent.

I am looking forward to hearing more about such platform initiatives in our own business. Such direct consumer interaction will strongly support the process of consumer centricity, which has always been a challenge in horticulture (having a long, traditional supply chain). Which now suddenly comes within reach!

Harm Custers - Hoofd Marketing bij Takii Europe B.V.

 

 


01-02-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2107CelosiaEvanthia


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS