woensdag 23 juni 2021
FN TOP add 2105 Palletcentrale

Ben jij wat je eet? #blog

Ben jij wat je eet? #blog
For English: see below

Er zijn radicale preventieve maatregelen nodig om COVID-19 te bestrijden. Overheden en organisaties investeren fors in de ontwikkeling van een vaccin tegen het nieuwe virus. Dat wat de wereld vooral nodig heeft voor de impact op korte termijn. Daarnaast is het van groot belang om naast elkaar te staan om onze veerkracht te vergroten en op een duurzame, gezonde manier uit een dergelijke crisis te komen. Voor velen vereist dit een levensstijlverandering, met plantaardig voedsel op de eerste plaats.

Als veredelingsbedrijf dragen we met trots bij aan de productie van veilig en gezond voedsel, wat onderdeel is van de missie van Takii. In ons veredelingsproces is veerkracht van groot belang! Een veerkrachtig gewas is het resultaat van de juiste genetica, gezond uitgangsmateriaal en uitstekende gewasverzorging. Een veerkrachtig gewas is beter bestand tegen stressfactoren, zoals (steeds veranderende) ziekten, wat resulteert in betere prestaties en een langere levensduur van het gewas.

Trekken we de parallel met de mens, dan betekent dit dat werken aan onze gezondheid (veerkracht) daarom top of mind moet zijn! Zodat we ook op langere termijn de weerstand tegen ziekten kunnen vergroten.

Met de juiste voeding worden gezondheidswinst geboekt en kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen. Bij een gezonde voeding eten we vooral groenten en minder dierlijke producten. Gelukkig zijn er internationale initiatieven om gezonde voeding toegankelijker en bekender te maken. Een recent en uitstekend voorbeeld is de gezamenlijke oproep aan Nederlandse politici om gezonde voeding op te nemen in hun verkiezingsprogramma's. Het manifest staat ook vol met ideeën om de consumptie van groenten en fruit te stimuleren.
joint appeal to Dutch politicians

Het doel van onze gezondheidszorg moet zijn om zoveel mogelijk mensen in de best mogelijke gezondheid te laten leven, met goede voeding als basis. Ik zeg: power to the vegetables! Toch ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg (naast bedrijven en overheden) bij iedereen persoonlijk. Dus laten we allemaal meer groenten eten, het is gezond en lekker! Dat kan toch niet zo ingewikkeld zijn?

Hoe zit het met uw dagelijkse inname van groenten? Ben jij wat je eet?

 

Harm Custers - Head of Marketing EMEA at Takii Europe

_________________________________________________________________________

Are you what you eat?

It takes radicle preventive measures to battle COVID-19. Governments and organizations are substantially investing in the development of a vaccine against the novel virus, which is what primarily the world needs for impact on the short term. Secondarily, it is of great importance to stand side by side on boosting our resilience to come out of such a crisis in a sustainable healthy way. For many, this requires a lifestyle change, with vegetable food in the lead.

Being a breeding company, we are proud to contribute to the production of safe and healthy food, which is part of Takii's mission. In our breeding process, resilience is of major importance! A resilient crop is the result of the right genetics, healthy starting material and excellent crop care. A resilient crop is more resistant to stress factors, such as (ever adjusting) diseases – resulting in better performance and longer crop life.

Paralleling it with humans, this means that working on our health (resilience) should, therefore, be top-of-mind! So that also in the longer term, we can increase the resistance against diseases.

With proper nutrition, health gains are made and health issues could be prevented. With a healthy diet, we mainly eat vegetables and fewer animal products. Fortunately, there are international initiatives to make healthy food more accessible and better known. A recent and excellent example is the joint appeal to Dutch politicians to include healthy food in their election programmes. The manifest is also full of ideas to stimulate vegetable and fruit consumption.

The goal of our health care should be to let as many people as possible live in the greatest possible health, with good nutrition at the base. I say: power to the vegetables! Yet the main responsibility for health care (in addition to businesses and governments) is reserved for everyone personally. So let's all eat more veggies, it is healthy and delicious! That should not be so complicated, right?

What about your daily vegetable intake? Are you what you eat?

 

Harm Custers - Head of Marketing EMEA at Takii Europe
 

 


31-07-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS