zaterdag 4 juli 2020
Let Hope Bloom FN TOP add

Crisis en troost #blog

Crisis en troost #blog

For English: see below

Verbluft, ik denk dat we dat allemaal zijn. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus omvatten nu meer dan alleen onze gezondheid. De situatie verschilt van land tot land, van bedrijf tot bedrijf, maar beïnvloedt overal onze samenleving en economie aanzienlijk. We staan ​​voor nieuwe uitdagingen die we met creativiteit en flexibiliteit moeten aanpakken.

Ook de tuinbouw wordt hard getroffen. Waar de meeste AGF-producenten voor de consumentenmarkt hun bedrijf nog kunnen voortzetten, staan ​​producenten voor de horeca voor grote problemen. Ook de situatie in de sierteelt is ernstig, miljoenen planten en bloemen worden dagelijks vernietigd omdat de vraag grotendeels is verdwenen. Onze gepassioneerde telers bevinden zich in de overlevingsmodus en doen hun best om hun bedrijf voort te zetten.

In tijden van crisis is het logisch dat we teruggaan naar kernactiviteiten. Zo ook Takii, als veredelaar en zaadproducent. We richten ons momenteel op het garanderen van een consistent aanbod en het continueren van het creëren van nieuwe toekomstige rassen. Zo kunnen onze klanten blijven rekenen op Takii zodat het zaaien en oogsten door kan gaan. We staan ​​achter onze telers en hebben er alle vertrouwen in dat we samen deze moeilijke periode doorkomen.

Het is goed om te ervaren dat deze situatie tot creativiteit leidt. In plaats van bloemen of planten weg te gooien, kun je ze ook weggeven. Geven loont. Vooral voor degenen die het verdienen: zoals medisch personeel of (geïsoleerde) ouderen. In Nederland heb ik verschillende goede initiatieven gezien om dergelijke activiteiten in goede banen te leiden. Naast de oproep aan bedrijven en consumenten om alsjeblieft door te gaan met het kopen van groenten en bloemen - en daarmee de telers te ondersteunen om ze op gang te houden. Een paar voorbeelden:

#BuyFlowersNotToiletpaper - Roept op om bloemen te kopen, nu meteen!

#FlowerBoostChallenge - Daagt bedrijven uit om bloemen te kopen voor hun werknemers, klanten of familieleden.

#nocresstowaste - Een tijdelijke 'drive inn' voor consumenten om groenten-cress op te halen en andere ideeën op te roepen om zijn oogst veilig te stellen.

Zoals velen werk ik momenteel vanuit huis en ondersteun op afstand ons bedrijf, de sector en de samenleving. Ik word aangemoedigd door zulke initiatieven (hoe klein ook) en probeer ze vooruit te helpen.

Thuis, vanuit mijn raam, zie ik de lente zich langzaam ontvouwen in mijn tuin. Prachtige violen kijken mij aan. Een moment van vreugde en ze vertellen me "seizoenen komen en seizoenen gaan". Bloemen geven troost en troost in deze bizarre tijden! 

 

Harm Custers – Head of Marketing at Takii Europe B.V.

_________________________________________________________________________

Crisis & Consolation
 

Flabbergasted, I think we all are. The measures against the spread of the coronavirus now include more than just concerning our health. The situation varies from country to country, from business to business but affects our society and economy significantly everywhere. We are facing new challenges that we must approach with creativity and flexibility.

Also horticulture is hit hard. Where most fresh-vegetable producers for the consumer market still can continue their business, producers for the hospitality business are facing huge problems. The situation in floriculture is also severe, millions of plants and flowers are destroyed daily because the demand has largely disappeared. Our passionate growers are in survival mode and do their utmost to continue their business.

In those times of crisis, it is logical that we move back to core activities. So does Takii, as breeder and seed producer. We currently focus on ensuring a consistent supply and the continuation of creating new future varieties. In this way, our customers can continue to count on Takii so that sowing and harvesting can go on. We stand with our growers and are confident that we will get through this difficult period together.

It is good to experience that this situation does lead to creativity. Instead of throwing away flowers or plants, you can also give them away. Giving pays off. To those that deserve it in particular: like healthcare staff or (isolated) elderly people. In the Netherlands, I have seen several good initiatives to channel such activities. As well as call-outs to companies and consumers to please continue buying vegetables and flowers – and by doing so supporting the growers to keep them going. Some examples:

#BuyFlowersNotToiletpaper – Calls out to buy flowers, right now!

#FlowerBoostChallenge – To dare companies buying flowers for their employees, customers or relatives.

#nocresstowaste – A temporary “drive inn” for consumers to pick up vegetable cresses and a call out for other ideas to safeguard his crop.

Like many, I am currently working from home and remotely supporting our company, industry and society. I am encouraged by hearing such initiatives (no matter how small) and try to help them forward.

At home, from my window, I see Spring slowly unfold in my garden. Attached a picture of the beautiful Viola flowers, that currently look me in the face. A moment of joy and they tell me “seasons come and seasons go”. Flowers do give comfort and consolation in these bizarre times!

Harm Custers – Head of Marketing at Takii Europe B.V.

 


24-03-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Flowers4Oxygen


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS