dinsdag 23 juli 2019
TOP BLUEROOTS Top VvdM OZ Export via TFC

Ontwikkelingen cao glastuinbouw

Ontwikkelingen cao glastuinbouw

De collectieve arbeidsovereenkomst voor de glastuinbouw bestaat uit een breed scala aan onderwerpen die uitonderhandeld moeten worden. Momenteel spelen volgens Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van LTO Glaskracht Nederland, de volgende thema's en vraagstukken:

Voortgang samenvoeging A en B-schalen
In de CAO is een protocollaire afspraak opgenomen om de loonschalen A en B samen te voegen. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden tussen werkgevers en werknemers. Er is afgesproken een onderzoeksbureau een onderzoeksopdracht te laten formuleren. De loonlijnen van beide loongebouwen lopen zowel voor de minimumtreden en voor de maximumtreden niet synchroon. Dit is eveneens aan de orde bij de functie-indelingen. Het doel is om te onderzoeken of beide loongebouwen in elkaar geschoven kunnen worden of dat er een loongebouw te creëren is dat een evenwichtige afspiegeling vormt van beide loongebouwen waarbij de overgangskosten nihil zijn. Daarbij speelt de verdeling van het aantal werknemers in het nieuwe loongebouw en het oude loongebouw op zowel bedrijfs- als sectorniveau een rol. Het verzoek is om de bevindingen mee te nemen in een voorstel voor een ineengeschoven of nieuw loongebouw.

Voortgang re-entry
In de CAO is ook een protocollaire afspraak over zogenaamde 're-entry' bij 13, 14 en 15 jarigen opgenomen. Hiervoor is uit de ondernemersgroep Arbeid en de vertegenwoordiging van de vakbonden een werkgroep ingesteld die een aantal inhoudsdeskundigen heeft gevraagd een onderzoek te doen naar welke middelen gebruikt zouden kunnen worden. Aan de hand van productlijsten wordt per product gekeken welke producten als kindvriendelijk worden aangemerkt. De parameters die we gebruiken zijn de H-zinnen (hazard-zinnen), de risico-index (inmiddels werkt het Ctgb niet meer met een risico-index maar met de AOEL (Acceptable Operator Exposure Level) en de vereiste overige voorzorgsmaatregelen. We hebben deze parameters toegepast op een aantal producten en breiden dit uit naar veertig producten. 

Voortgang functiewaardering
Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak in een geschil tussen een teler en zijn werknemers over de functie-indeling in relatie tot het functiewaarderingsmodel in de CAO heeft intern overleg plaatsgevonden. Binnenkort informeert LTO Glaskracht Nederland haar leden over de voortgang en de mogelijke acties naar aanleiding van deze uitspraak.

Overleg met vakbonden over huisvesting arbeidsmigranten
Binnenkort wordt het overleg met de vakbonden weer opgepakt. Doel is te komen tot een certificeringsnorm in de CAO. Enerzijds is dit bedoeld om als sector de huisvesting van arbeidsmigranten op een adequate wijze te regelen. Anderzijds is het doel om aan een van de voorwaarden te kunnen voldoen om huisvestingskosten zoals in de CAO zijn genoemd (maximaal € 70 per week) op het wettelijk minimumloon in te mogen houden.

Inhouden mag nu wel op het deel boven het het wettelijk minumumloon. Een van de voorwaarden is dat er huisvestingsnormen in de CAO zijn opgenomen en dat er controle-instellingen zijn die geaccrediteerd zijn op de normen die in onze CAO (komen te) staan. Een onderneming kan zich op dit moment bij de Stichting Normering Arbeid laten certificeren. Echter, omdat de normen van SNA niet in de CAO zijn opgenomen mag er niet op het het wettelijk minumumloon worden ingehouden. 

 

bron: LTO Glaskracht Nederland


30-11-17 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Schneider Youngplants via Green Career Consult


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS